Integritetspolicy.

Ivholts Restaurang & Hotell AB (Dannegården Trelleborg) (org.nr 556944-8854) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i samband med att någon utav våra tjänster bokas. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Personuppgifter används för att administrera, bearbeta dina bokningar och optimera din upplevelse i vår kommunikation med dig. Var vänlig och läs nedan för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.
Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga regler.

 

Insamling och behandling av Personuppgifter
Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning eller under och efter din vistelse.
När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar
Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för vår verksamhet. Detta är information som du har gett oss direkt eller som du har gett oss via en resebyrå eller en agent. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, en eventuell länk till företag, krav på särskild diet eller annan information du själv väljer att lämna i kontakt med vår verksamhet.

Ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter
Vår verksamhet använder Personuppgifter för att:
bearbeta dina bokningar och beställningar
kontakta dig via t.ex. Telefon, sms eller e-post, eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
diagnostisera fel och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet en tjänst,
upprätthålla bästa möjliga kommunikation med dig avseende våra tjänster,
öka din nytta och upplevelse av våra tjänster

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att verksamheten inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta.

Var vi lagrar och överför dina Personuppgifter
Verksamheten lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Eventuella underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för vår räkning, i enlighet med våra instruktioner, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.
Vi kan lämna ut Personuppgifter till tredje man om det ex.vis rör utredning av brott eller att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Skyddande och gallring av Personuppgifter
Vi verkar kontinuerligt för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. manipulation eller obehörig åtkomst och använder de säkerhetsåtgärder som den fortlöpande tekniska utvecklingen erbjuder.
Vi gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

Ändra, radera och granska dina Personuppgifter
Om du önskar kontakt eller om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande till Hotell Dannegården
Ivholts Restaurang & Hotell AB
Strandgatan 32
231 62 Trelleborg.

Vår verksamhet ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Vi kommer på din begäran eller om vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till adress ovan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt).